BouwBelang 2 - 2023

ERKENNING VOOR INNOVATIEVE OPLOSSING VOORFINANCIERING Subsidie voor uitrol betalingsregeling MKB INFRA ■ MKB INFRA ontvangt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een subsidie voor het uitrollen van haar innovatieve betalingsregeling. Deze betalingsregeling moet een einde maken aan de eindeloze voorfinanciering waar infrabedrijven in de dagelijkse aanbestedingspraktijk mee geconfronteerd worden. De bestaande betalingsregeling frustreert de hele uitvoerende keten door vertraging van termijnbetalingen van drie maanden en langer, nadat de prestatie door de ondernemer is geleverd. MKB INFRA heeft een innovatieve betalingsregeling© ontwikkeld, die in nauwe samenwerking met een drietal aanbestedende diensten en gemeenten in een pilot is getoetst. Deze pilots leverden sprekende resultaten op: zo nam de voorfinanciering maar liefst met 85% af en het balanstotaal met zo’n 25% af. Ook leidde de betalingsregeling tot snelle doorbetaling in de keten en was er sprake van een aanzienlijk rentevoordeel. Zowel voor opdrachtnemers, maar zeker ook voor opdrachtgevers werden voordelen duidelijk zichtbaar. DICHT OP PRESTATIE BETALEN Belangrijkste resultaat van de toepassing van de betalingsregeling moet zijn dat de betaling van (deel)prestaties zo snel mogelijk na afronding daarvan plaats heeft, waardoor ook betalingen in de keten zo dicht mogelijk op de prestatie kunnen worden gedaan. Uiteindelijk doel is het streven naar een gezonde financiële sector die – met de huidige grote personele problemen – ook aantrekkelijk is en blijft voor toekomstige generaties. Dit doel wordt bereikt door in samenspraak tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers kennis te delen over de innovatieve betalingsregeling en de regeling te gaan implementeren in de projecten. In eerste instantie binnen de regio Twente op basis van de goede ervaringen van de gemeente Enschede. De daar uitgevoerde pilot met deze betalingsregeling kan als basis fungeren voor een deugdelijke uitrol onder infra aanbesteders in de rest van Nederland. ERVARINGEN DELEN Bij het plan van aanpak wordt allereerst ingezet op een (voortzetting van de) samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en civiele aannemers in de regio Twente. De opzet is gericht op het bevorderen van de dialoog tussen betrokken partijen over de effecten die de huidige betalingsregeling in de infra heeft en de winst die voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers te behalen is bij toepassing van de innovatieve betalingsregeling. Daarbij wordt gewerkt aan kennisverhoging rond de effecten van (besteks)bepalingen rond betaling, wordt de nieuw ontwikkelde betalingsmethodiek nader toegelicht en worden ervaringen vanuit de pilot van MKB INFRA en de gemeente Enschede in regioverband gedeeld. Belangstellende partijen uit diezelfde regio worden vervolgens ondersteund in de verdere toepassing hiervan. Het plan voorziet er ook in dat relevante stakeholders voor de verdere uitrol direct betrokken worden. Samen met aanbestedende diensten kan zo worden toegewerkt naar een financieel gezonde aanbestedingspraktijk in de infrasector die in tijden met het grote ‘handjes tekort’ ook weer aantrekkelijk wordt voor de ‘jeugd die de toekomst heeft!’ IN GESPREK MET REGIO De komende maanden gaan vertegenwoordigers van de werkgroep betalingsregeling MKB INFRA en de verschillende partijen die betrokkenen waren bij de pilots de uitrol verder voorbereiden. Zo wordt ondersteunende communicatie ontwikkeld, worden gesprekken met stakeholders gehouden en is eind mei een eerste voorlichtingsbijeenkomst in Twente gehouden. Na de zomer worden de gesprekken met stakeholders en ervaringen van deelnemers aan de voorlichtingsbijeenkomst geïnventariseerd, waarna in oktober de regionale bestuurders voorgelicht worden. Ook wordt rond die tijd gesproken met relevante partijen voor de verspreiding van de betalingsregeling buiten de regio Twente. Eind 2023 moeten dit traject geëvalueerd en afgerond zijn en moet de regeling verankerd worden. 8 BOUWBELANG | NUMMER 2 - 2023

RkJQdWJsaXNoZXIy NTI5MDA=